regulamin konkursu „zadbane włosy”

Regulamin konkursu “zadbane włosy – mamnatooko” Trichomed Warszawa

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w konkursie “zadbane włosy – mamnatooko” (zwanego dalej “Konkurs”.
2. Organizatorem konkursu jest Trichomed ul.Wilcza 32 , 00-544 Warszawa 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/mamnatookoblog (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa
6. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
9. Warunkiem udziału jest wykonanie zadania konkursowego, którym jest odpowiedź na pytanie: “Jaki jest Twój ulubiony sposób dbania o włosy?”
10. Konkurs trwa od 12.12.2019 do 31.12.2019 do godziny: 23:59
11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 13.01.2020 na FanPage ​@mamnatookoblog, pod postem konkursowym
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe
13. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w komentarzu pod zdjęciem konkursowym na FanPage ​MamnatookoBlog​ odpowiedzi na pytanie: “Jaki jest Twój ulubiony sposób dbania o włosy?” Wzbogacenie odpowiedzi zdjęciem również jest mile widziane. Dodatkowo w komentarzu należy wybrać i napisać nagrodę (I,II lub III), którą Uczestnik chciałby wygrać.
14. W konkursie zostanie wybranych 3 (trzech) zwycięzców.
15. Komisja wybierze Komentarze, które ich zdaniem są najbardziej przekonujące i inspirujące, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
16. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda
17. Nagrodami w konkursie są:
Nagroda nr I. Wizyta w Trichomed Warszawa ul.Wilcza 32 i zabieg: BOTOX NA WŁOSY
Nagroda nr II. Wizyta w Trichomed Warszawa ul.Wilcza 32 i zabieg: Diagnostyka trychologiczna z analizą twarzy.
Nagroda nr III. Zestaw kosmetyków ochronnych do włosów: Szampon i genialna mask ochronna.
18. Nagrodę można odebrać w Gabinecie Trichomed ul.Wilcza 32 lub może zostać przesłana pocztą.
19. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2020 Po tym terminie nagroda traci ważność.
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
23. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.  23a. Nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę.

Reklamacje
24. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
25. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
26. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
27. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia ko​ń​cowe
28. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
29. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Zostaw komentarz