Regulamin konkursu „Pocztówka z wakacji”

REGULAMIN

konkursu „Pocztówka z wakacji”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Pocztówka z wakacji”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Organizatorem Konkursu jest Małgorzata Kacprowska autorka bloga Mamnatooko.pl
 3. Partnerami i fundatorami nagród w konkursie są: Kotki Dwa Studio Fotograficzne, Dietetyk Joanna Maćkowska, Fizjomedical Magdalena Figiel, Pracownia Natalia Ślizowska
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 22 wrzesień 2017 roku do dnia 30 wrzesień 2017 roku na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/mamnatookoblog/ oraz za pośrednictwem bloga dostępnego pod adresem www.mamnatooko.pl (na blogu zostaną ogłoszone wyniki konkursu)

§ 2 Udział w Konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest dodanie komentarza na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/mamnatookoblog/. W komentarzu powinno znaleźć się pozdrowienie z wakacji w postaci zdjęcia z wakacji, wskazanie jednej z czterech nagród, którą uczestnik chciałby wygrać oraz polubienie grafiki konkursowej.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§ 3 Przebieg konkursu

 1. Uczestnik zgłasza chęć udziału w konkursie poprzez dodanie odpowiedniego komentarza pod postem konkursowym na fanpage Mamnatooko – bezpośredni link https://www.facebook.com/mamnatookoblog/
  (W komentarzu należy podać numer nagrody, którą uczestnik chciałby wygrać,
  dodać zdjęcie z wakacji oraz polubić grafikę konkursową).
 2. Komentarze i zdjęcia należy publikować od 22.09. 2017 roku do dnia 30.09.2017 roku(włącznie). Komentarze, które zostaną opublikowane przed terminem określonym powyżej lub po nim nie będą brały udziału w konkursie.
 3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Sponsorów. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Spośród zgłoszeń konkursowych jury wyłoni czterech zwycięzców

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w konkursie są:
  a)Mini Sesja Zdjęciowa 5 profesjonalnych zdjęć, 5 odbitek w formacie 15×23 – Studio Fotograficzne Kotki Dwa http://studiokotkidwa.pl/
  b)Konsultacja dietetyczna z ułożeniem jadłospisu na 14dni – Dietetyk Joanna Maćkowska https://dietetykgorzow.eu/
  c) Masaż relaksacyjny (dla dorosłych) lub konsultacja fizjoterapeutyczna dziecka – Fizjomedical https://www.fizjomedical.com/
  d) Torebka zaprojektowana i wykonana przez Pracownia Natalia Ślizowska
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną opublikowani na stronie www.mamnatooko.pl do 8 dni od zakończeniu konkursu – czyli do 8.10.br
 3. Nagrody w postaci elektronicznych voucherów zostaną wysłane zwycięzcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres mamnatooko@gmail.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.
 7. Wszystkie usługi stanowiące Nagrody będą zrealizowane w Gorzowie Wlkp. w siedzibach sponsorów.
 8. Realizacja voucherów powinna odbyć się do końca tego roku ( 31.12.2017 ).

§ 6 Postanowienia Szczególne

 1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:
  a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów i zdjęć, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
  b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.
  c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
 3. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

Zostaw komentarz