regulamin konkursu – kreatywnie z Akademia Duckie Deck

REGULAMIN KONKURSU

Kreatywnie z Akademią Duckie Deck i Mamnatooko

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Kreatywnie z Akademią Duckie Deck i Mamnatooko”
 2. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 3. Organizatorem Konkursu jest Przedszkolowo Sp. z.o.o.- organizator Akademii Duckie Deck
 4. Partnerem konkursu jest Małgorzata Kacprowska autorka bloga Mamnatooko.pl
 5. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 02.10.2017 roku do dnia 08.10.2017 roku na  blogu pod adresem www.mamnatooko.pl 

§ 2 Udział w Konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z
  przyczyn od niego niezależnych, np. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu
  Uczestnika.

§ 3 Przebieg konkursu

 1. Uczestnik zgłasza chęć udziału w konkursie poprzez dodanie komentarza z odpowiedzią na pytanie:
  „W jaki sposób starasz się rozwijać kreatywność swojego dziecka” pod wpisem na blogu www.mamnatooko.pl – bezpośredni link do wpisu z ogłoszonym konkursem:
  https://mamnatooko.pl/ciekawostki/akademia-duckie-deck-warto-wiedziec-konkurs/
 2. Komentarze należy publikować od dnia 02.10.2017 roku do dnia 08.10.2017 (włącznie). Komentarze, które zostaną opublikowane przed terminem określonym powyżej lub po nim nie będą brały udziału w konkursie.
 3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Sponsorów. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Spośród zgłoszeń konkursowych jury wyłoni dwunastu zwycięzców
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w zaktualizowanym wpisie na blogu www.mamnatooko.pl

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w konkursie są wejściówki na warsztaty organizowane przez Akademię Duckie Deck w Poznaniu w dniach 15-16.październik 2017. Łącznie 12 wejściówek; po dwie na każdy warsztat.
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną opublikowani na stronie www.mamnatooko.pl do 2 dni od zakończeniu konkursu – czyli do 10.10.br
 3. Nagrody w postaci elektronicznych voucherów zostaną wysłane zwycięzcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) dnia następnego od ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres mamnatooko@gmai.com w terminie maksymalnie 2(dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.
 7. Realizacja voucherów możliwa do realizacji podczas Akademii Duckie Deck w Poznaniu w dniach 15-16.10.2017.

§ 5 Postanowienia Szczególne

 1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:
  a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów i zdjęć, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
  b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.
  c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na blogu www.mamnatooko.pl
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie
  materiały promocyjno – reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu,
  jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

 

Zostaw komentarz